Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Aina omainenkaan ei saa vanhuksensa hoitoon liittyviä tietoja viranomaiselta – ”Ongelmaksi tulee se, että asiakas ei voi enää itse pyytää omia kirjauksiaan”

Vanhusten hoivakotien valvonta on keskusteluttanut tänä keväänä laajasti eri toimijoita ympäri Suomen. Vanhusten hoitoon liittyviä asiakirjapyyntöjä on tullut tänä vuonna Sotesillekin poikkeuksellisen paljon ja tässä pyrimme selventämään, kenelle vanhusten hoivaan liittyviä tietoja saa luovuttaa ja miltä osin. Hallintolaissa säädetään hallinnon oikeusperiaatteista, jotka ohjaavat sitä, miten viranomaisten tulee päätösharkintaa tehdä ja miten asioita tulee käsitellä. Liikesalaisuudet ja yksilöitävät potilastiedot eivät ole julkisia Tietoa viranomaisten toiminnasta voi saada monin tavoin, esimerkiksi viranomaisten tuottamista julkisista aineistoista tai suoraan viranomaisilta. Pääsääntöisesti asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista erikseen pyytäessään. Pyynnöstä on käytävä selville riittävän yksilöllisesti se, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen asiakirjan sisällöstä voidaan antaa tietoa monin eri tavoin, annetut kopiot ja tulosteet voivat olla maksullisia. Esimerkiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan yhteydessä tehtävät ohjaus-, valvonta- ja tarkastuskäynnin pöytäkirjat ovat pääosiltaan julkisia ja ne ovat olleet erityisen kiinnostuksen kohteena kevään 2019 aikana. Laki kuitenkin määrittää, että ko. asiakirjat eivät ole julkisia niiltä osin kuin niissä on tietoja liikesalaisuuksista. Yksilöitävät asiakas- ja potilastiedot eivät myöskään ole julkisia. Osan tiedoista saa vain henkilön itsensä kirjallisella suostumuksella Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta, ovat salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja kaikilta osin. Tämä koskee myös hoivakodeissa ja kotihoidossa käytettäviä tietojärjestelmiä ja niiden kirjauksia. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja vain asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Hoivakodin asiakas voi pyytää omia tietoja nähtäväkseen – myös läheinen voi saada tiedot, mutta vain asiakkaan luvalla Ikäihmisten asumispalveluihin ja kotihoitopalveluihin tulee ajoittain pyyntöjä omaisilta, jotka haluavat tarkistaa hoivakodissa asuvan tai kotihoitopalveluissa asiakkaana olevan läheisensä kirjauksia. Hoivakodissa asuvalla ja kotihoidossa asiakkaana olevalla on pyynnöstä oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat kirjaukset yksikön asiakastietojärjestelmästä. Pyynnön asiakas voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Asiakkaan pyytämät tiedot voi lukea tai näyttää asiakkaalle tietokoneen näytöltä. Kirjallisena luovutettavat tiedot tai suuren tietomäärän luovutuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Tiedot voi pyytää joko asiakas, asiakkaan luvalla toimiva läheinen tai mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida asiaa, hänen edunvalvojansa. Kuka voi hoitaa asioita, jos itse ei pysty? Monesti tietopyynnöissä ongelmaksi tulee se, että asiakas ei voi enää itse pyytää omia kirjauksiaan, koska terveydentila on heikentynyt. Jos asiakas ei ole aikanaan juridisesti pätevästi ilmaissut tahtoaan siitä, kenen haluaa asioitaan hoitavan, kun ei enää itse pysty, on vaikea arvioida, kenelle tietoja voi luovuttaa. Tämä korostuu etenkin sellaisissa tilanteissa, jossa vanhuksella on useampi omainen, mutta heillä keskenään hyvinkin erilaiset näkemykset siitä, mikä olisi vanhukselle parasta. Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että oma toimintakyky jostain syystä heikkenee. Edunvalvontavaltuutus voi tuntua nyt kaukaiselta asialta, mutta se on järkevää ennakointia tulevaisuuden varalle. Edunvalvontavaltuutukseen löytyy mm. netistä erilaisia malleja, mutta sen voi tehdä myös asiantuntijan tuella. Sotesin palveluohjaajat ja asiakasohjaajat auttavat tässä mielellään. Päivi Tryyki, sosiaali- ja terveysjohtaja Mervi Marttila, vt. asumispalvelujohtaja Mari Ollinpoika, kotihoitojohtaja